Sunday, May 28, 2017

Làm web tĩnh html với Bitballoon

Bitballoon là 1 hosting để deploy các web tĩnh (HTML, CSS, Javascript). Sau khi ta đã thiết kế đc 1 trang web tĩnh (1 trang HTML) ta chỉ cần kéo-thả thư mục đó vào trang bitballoon mà thôi (tất nhiên phải đăng nhập).

VD: Trên máy tính của ta có 1 dự án đặt tên là proj và nó chính là 1 thư mục. Trong thư mục proj này ta có 1 loạt các tập tin html, css và javascript. Lúc đó để website của ta đc public cho cả thế giới biết chỉ cần kéo thư mục proj vào bitballoon.

Sau khi đã kéo-thả thư mục của 1 dự án web nào đó ta đã deploy website và cả thế giới có thể truy cập web của bạn qua địa chỉ dạng domain-ban-chon.bitballoon.com. Sau này nếu muốn thay đổi nội dung trang web thì chỉ cần kéo-thả bản mới để ghi đè bản cũ mà thôi. Bitballoon thích hợp để làm trang website tĩnh và hệ thống site vệ tinh.

No comments:

Post a Comment